มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "มหาวิทยาลัยฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด มหาวิทยาลัยฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

  2. การบันทึก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครงานสามารถทำการบันทึก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ตลอดเวลา โดยใช้ รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในครั้งแรก (ลงทะเบียนใหม่ คลิกที่นี่)

  3. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ มหาวิทยาลัยฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังมหาวิทยาลัยผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

  4. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม มหาวิทยาลัยฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง