รับสมัครด่วน

1. มีหน้าที่คอยต้อนรับแขกของโรงแรม
2. ทำเช็คอินและเช็คเอาท์ให้แขก
3. ให้ข้อมูลต่างๆกับแขกผู้มาใช้บริการ
4. จำหน่ายห้อง และ กุญแจให้แก่แขกที่เช็คอิน

1. ดูแลเกี่ยวกับแขกหรือคณะนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
2. ดูแลเรื่องโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ดูแลเรื่องงบประมาณโครงการตามที่ได้รับมอบหมายการศึกษา

1. ทำหน้าที่สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการออกข้อสอบ ควบคุมสอบ ตรวจข้อสอบ คำนวณคะแนนสอบ ตัดเกรดผลสอบ
2. อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาในวิชาที่สอน และการบริการวิชาการแก่สังคม
3. สร้างผลงานทางวิชาการ

1. งานให้บริการ ควบคุมดูแล และจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
2. งานจัดห้องประชุม ควบคุมดูแล และจัดห้องประชุมให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
3. งานขนย้ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
4. ตรวจเช็คครุภัณฑ์ส่วนกลางที่ดูแลให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานสำหรับให้บริการหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
5. รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน

1. งานด้านการตลาดในประเทศจีน
2. ประสานงานหลักสูตรที่เปิดร่วมกับประเทศจีน
3. ประสานงานเรื่องการเงินและงบประมาณ
4. ประสานงานโครงการกิจกรรมของ CIBA
5. ปฏิบัติงานตามที่คณบดีและหัวหน้างานมอบหมาย

Over 49 years, the University has produced more than 12,000 alumni; 100,000 with Bachelor's degrees, 10,000 with Master’s degrees, and 100 with Doctoral degrees and it currently employs a total of 1,100 faculty and staff members, among which 25% are Doctoral Degree holders, and more than 75% have Master’s Degree. The total student enrolment at all levels is approximately 20,000. With the founders’ non-compromising commitment, to produce graduates with knowledge, skills and professional ethics to become a good citizen of the society, the University embraces the founding principles of "Business People Build the Nation" that leads our university to become "Business Resources Academic University". Starting with just one program, today Dhurakij Pundit is proud to play host to more than ten different Undergraduate, Master’s and Doctoral Degrees across a variety of disciplines. In addition, DPU is proud to be part of exchange programs as far as the United States and Australia serving as a bridge between the East and the West; and most importantly, Dhurakij Pundit University is very proud to be part of our great local community and the great country of Thailand.