รับสมัครด่วน

• ดำเนินงาน และ ประสานงาน ในแต่ละโครงการตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานเดินหน้าตามวัตถุประสงค์ของแผนก
• สนับสนุนหัวหน้าแผนกสื่อสารออนไลน์ในการดำเนินงานต่างๆ
• รวบรวม และ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการวิจัยตลาด รวมถึงทำรายงานส่งให้หัวหน้าแผนก
• มีความรู้ในการใช้ Social Media และ Online Marketing Channel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และ ใช้เป็นเทคนิคในการทำการตลาด
• ช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือ แคมเปญต่างๆ ทั้งรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ ตามที่แผนกมอบหมาย
• ประสานงาน กับฝ่ายเขียน web development และ social media รวมถึงมีความสามารถในการโพสต์เนื้อหาออนไลน์บนเว็บไซต์ และ สื่อออนไลน์
• เรียบเรียง เสนอแนวความคิด สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Online แบนเนอร์, โบรชัวร์, หรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

1.ดำเนินการสอนรายวิชาในหลักสูตร (ไทย และนานาชาติ) รวมถึงจัดกิจกรรมศึกษาดูแลงานนอกสถานที่
2.ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
3.พัฒนางานวิจัย งานวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
4.พัฒนา และสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ
5.สนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
6.ติดตามและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ

1. เป็นเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (เช่น ประสานงานระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนรู้ งานทำตารางเรียน งานลงทะเบียน)
2. ช่วยงานธุรการของวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการในระดับชั้นปริญญาตรี

1.สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
2.ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
3.ทำงานด้านบริการวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.ทำหน้าที่สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการออกข้อสอบ ควบคุมสอบ ตรวจข้อสอบ คำนวณคะแนนสอบ ตัดเกรดผลสอบ
2.อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาในวิชาที่สอน และการบริการวิชาการแก่สังคม
3.สร้างผลงานทางวิชาการ

1.งานด้านการสอน
2.งานด้านวิจัย
3.งานบริการวิชาการหรืองานตามที่ได้รับมอบหมาย

Over 49 years, the University has produced more than 12,000 alumni; 100,000 with Bachelor's degrees, 10,000 with Master’s degrees, and 100 with Doctoral degrees and it currently employs a total of 1,100 faculty and staff members, among which 25% are Doctoral Degree holders, and more than 75% have Master’s Degree. The total student enrolment at all levels is approximately 20,000. With the founders’ non-compromising commitment, to produce graduates with knowledge, skills and professional ethics to become a good citizen of the society, the University embraces the founding principles of "Business People Build the Nation" that leads our university to become "Business Resources Academic University". Starting with just one program, today Dhurakij Pundit is proud to play host to more than ten different Undergraduate, Master’s and Doctoral Degrees across a variety of disciplines. In addition, DPU is proud to be part of exchange programs as far as the United States and Australia serving as a bridge between the East and the West; and most importantly, Dhurakij Pundit University is very proud to be part of our great local community and the great country of Thailand.