คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียด

1.งานด้านการสอน
2.งานด้านวิจัย
3.งานบริการวิชาการหรืองานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ การศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ทางด้านการสอน การผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

หมายเหตุ

กรอกแบบฟอร์มหรือส่ง Resume พร้อมระบุตำแหน่งที่สมัครมาทาง hrjob@dpu.ac.th 


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

1 มิ.ย. 2561    30 มิ.ย. 2561