รายละเอียด

1. ประสานงานเรื่องการเงินและงบประมาณ
2. ประสานงานโครงการกิจกรรมของ CIBA
3. ปฏิบัติงานตามที่คณบดีและหัวหน้างานมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จบปริญญาตรี - ปริญญาโท (ทุกสาขา)
มีความสามารถทางด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ

กรอกแบบฟอร์มหรือส่ง Resume พร้อมระบุตำแหน่งที่สมัครมาทาง hrjob@dpu.ac.th 


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

1 มิ.ย. 2561    30 มิ.ย. 2561