รายละเอียด

1. จัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ สัญญาบริการ ภายในศูนย์อาหารรวมประมาณ 85 สัญญา
2. ตั้งหนี้รายได้ตามสัญญา และติดตามการเก็บเงินรายได้ทุกเดือน โดยออกใบแจ้งหนี้ในระบบ SAP
3. งานร้านค้า สั่งซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย ทำรายงานการขายพร้อมนำส่งเงินกระทบยอดสินค้า คุมสต็อก และจัดทำงานการเงินผ่านระบบ SAP
4. งานตรวจประเมินสินค้าประจำเดือน ออกหนังสือเตือน และประสานทำความเข้าใจกับร้านค้าต่างๆ ให้อยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ปริญญาตรีด้านการบัญชี, การบริหาร หรือ การเงิน
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
หากมีความรู้การใช้โปรแกรมด้านบัญชี ใช้ Ms.office ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ

กรอกแบบฟอร์มหรือส่ง Resume พร้อมระบุตำแหน่งที่สมัครมาทาง hrjob@dpu.ac.th 


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

1 มิ.ย. 2561    30 มิ.ย. 2561