รายละเอียด

1. ดูแลเกี่ยวกับแขกหรือคณะนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
2. ดูแลเรื่องโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ดูแลเรื่องงบประมาณโครงการตามที่ได้รับมอบหมายการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศหญิง 
อายุไม่เกิน 35
ป.ตรีขึ้นไป คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

กรอกแบบฟอร์มหรือส่ง Resume พร้อมระบุตำแหน่งที่สมัครมาทาง hrjob@dpu.ac.th 


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

1 ก.ค. 2561    31 ก.ค. 2561