คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียด

1.ทำหน้าที่สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการออกข้อสอบ ควบคุมสอบ ตรวจข้อสอบ คำนวณคะแนนสอบ ตัดเกรดผลสอบ
2.อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาในวิชาที่สอน และการบริการวิชาการแก่สังคม
3.สร้างผลงานทางวิชาการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ปริญญาเอกจากต่างประเทศหรือภายในประเทศ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.สามารถทำงานทุ่มเท เสียสละ อดทน อุทิศกำลังกายและกำลังใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
3.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดี รวมทั้งมีทัศนคตที่ดีในการทำงานด้านวิชาการ 
4..ผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่ตำกว่า 600 คะแนน

หมายเหตุ

กรอกแบบฟอร์มหรือส่ง Resume พร้อมระบุตำแหน่งที่สมัครมาทาง hrjob@dpu.ac.th 


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

1 มิ.ย. 2561    30 มิ.ย. 2561