รายละเอียด

1. งานให้บริการ ควบคุมดูแล และจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
2. งานจัดห้องประชุม ควบคุมดูแล และจัดห้องประชุมให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
3. งานขนย้ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
4. ตรวจเช็คครุภัณฑ์ส่วนกลางที่ดูแลให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานสำหรับให้บริการหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
5. รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ปริญญาตรี
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานได้ดี
หากมีความรู้การใช้โปรแกรมด้านบัญชี ใช้ Ms.office ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ

กรอกแบบฟอร์มหรือส่ง Resume พร้อมระบุตำแหน่งที่สมัครมาทาง hrjob@dpu.ac.th 


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

1 ก.ค. 2561    31 ก.ค. 2561