หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

รายละเอียด

1.สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
2.ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
3.ทำงานด้านบริการวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สอน หากมีประสบการณ์วิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีความชาญเกี่ยวกับ Digital Tools ต่างๆและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
4.TOEIC = 600

หมายเหตุ

กรอกแบบฟอร์มหรือส่ง Resume พร้อมระบุตำแหน่งที่สมัครมาทาง hrjob@dpu.ac.th 


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

1 มิ.ย. 2561    30 มิ.ย. 2561