เริ่มต้นกรอกข้อมูล บอกเราเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อประหยัดเวลาของคุณ กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริงและครบถ้วน

*required

ระบุหมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลการสมัครงานจะถูกเชื่อมโยงกับบัญชีผู้สมัครโดยหมายเลขบัตรประชาชน หากคุณเคยสมัครงาน หรือส่งข้อมูลผู้สมัครกับเราแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อ แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร หรือสมัครงานในตำแหน่งอื่น

work

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และรักษาความสะอาด


ข้อมูลส่วนตัว ระบุข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และน่าประทับใจ ข้อมูลที่สมบูรณ์มีผลต่อการพิจารณา


File loading...

แก้ไขรูป

รูปภาพหน้าตรง ที่บ่งบอกถึงตัวคุณที่สุด ช่วยให้เราพิจารณาคุณง่ายขึ้น


ซม.
กก.

สถานภาพทางทหาร

ใบอนุญาตทำงาน

หนังสือเดินทาง

วีซ่า


ที่อยู่


ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน


ข้อมูลบุตรครอบครัว


ข้อมูลคู่สมรส

ข้อมูลบิดา

ข้อมูลมารดา


การศึกษา


ประวัติการศึกษา


ประวัติการอบรม/สัมมนา/ฝึกงานประวัติการทำงาน


บาท
บาท
บาท

ใบประกอบวิชาชีพความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ความรู้/ความสามารถด้านภาษาผลการทดสอบความรู้ทางภาษาเหตุผลที่สมัครงานกับองค์กรบุคคลอ้างอิง ที่ไม่ใช่ญาติ และเป็นบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านได้ข้อมูลอื่นๆ


ความสามารถในการขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์

ข้อมูลอื่นๆ

ระบุสายงานและตำแหน่งที่ต้องการ

บาท

ได้รับทราบข่าวสารจากแนบไฟล์ข้อมูล